1. Απεικόνιση οστικών αλλοιώσεων-καταγμάτων των γνάθων

Η αρχική απεικόνιση οστικών αλλοιώσεων και των καταγμάτων γίνεται κυρίως με την πανοραμική ακτινογραφία, προκειμένου να απεικονίζεται το σύνολο της βλάβης και για να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση. Η απεικόνιση αλλοιώσεων των γνάθων με τη χρήση ΟΥΤ αφορά συνήθως σε κεντρικές βλάβες των γνάθων, και μπορεί να γίνει για να μελετηθεί η έκταση της βλάβης σε σχέση με παρακείμενα ανατομικά μόρια, αλλά και για να απεικονισθούν καλύτερα κάποια στοιχεία τις βλάβης, που μπορεί να είναι σημαντικά για τη διαφορική διάγνωση.
Στις περιπτώσεις κυστικών αλλοιώσεων των γνάθων, αλλά και καλοήθων όγκων που εμφανίζονται κεντρικά σε αυτές, η ΟΥΤ μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες γύρω από:
α. την έκταση και τις διαστάσεις τους,
β. τη σχέση τους ή την επέκταση τους σε παρακείμενα ανατομικά μόρια (πχ. ρινική κοιλότητα, ιγμόρειο άντρο, πόρος κάτω φατνιακού νεύρου κλπ),
γ. τη βλάβη που έχουν προκαλέσει στο σπογγώδες αλλά και στα συμπαγή πέταλα της γνάθου (πχ διάτρηση, λέπτυνση, έκπτυξη, κ.α.) και,
δ. Το είδος της βλάβης (οστεολυτική, οστεοπλαστική, μεικτή κλπ) και το περιεχόμενο της.

2. Έγκλειστα-υπεράριθμα δόντια

Τα έγκλειστα και υπεράριθμα δόντια είτε ανακαλύπτονται τυχαία σε μια πανοραμική ακτινογραφία είτε μετά από διερεύνηση λόγω μη ανατολής του εγκλείστου δοντιού. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αρκετά δύσκολο να καθοριστεί η ακριβής θέση των εγκλείστων δοντιών από την πανοραμική ή τις ενδοστοματικές ακτινογραφίες. Η ΟΥΤ διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, την εντόπιση των έγκλειστων δοντιών, των ριζών τους και τις σχέσης τους με τα παρακείμενα δόντια και ανατομικές δομές, όπως ο τομικός πόρος, το ιγμόρειο άντρο και ο πόρος του κάτω φατνιακού νεύρου.
Τα συχνότερα έγκλειστα δόντια είναι οι 3οι γομφίοι και οι κυνόδοντες. Η ΟΥΤ μπορεί να περιγράψει λεπτομερώς τη συσχέτιση μεταξύ των ριζών του εγκλείστου 3ου γομφίου με παρακείμενες ανατομικές δομές, και μάλιστα με μεγαλύτερη ακρίβεια από την πανοραμική, καθώς αποκαλύπτει και την παρειογλωσσική διάσταση, που δεν μπορεί να απεικονισθεί από την πανοραμική ακτινογραφία.