Η απεικόνιση αλλοιώσεων των γνάθων με τη χρήση Οδοντ. Υπολ. Τομογραφίας αφορά συνήθως σε κεντρικές βλάβες των γνάθων, και μπορεί να γίνει για να μελετηθεί η έκταση της βλάβης, η σχέση της με παρακείμενα ανατομικά μόρια, αλλά και για να απεικονισθούν καλύτερα κάποια στοιχεία τις βλάβης, που μπορεί να είναι σημαντικά για τη διαφορική διάγνωση.

Στις περιπτώσεις κυστικών αλλοιώσεων των γνάθων, αλλά και όγκων που εμφανίζονται κεντρικά σε αυτές, η Οδοντ. Υπολ. Τομογραφία μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες γύρω από:

α. την έκταση και τις διαστάσεις τους,

β. τη σχέση τους ή την επέκταση τους σε παρακείμενα ανατομικά μόρια (πχ. ρινική κοιλότητα, ιγμόρειο άντρο, πόρος κάτω φατνιακού νεύρου κλπ),

γ. τη βλάβη που έχουν προκαλέσει στο σπογγώδες αλλά και στα συμπαγή πέταλα της γνάθου (πχ διάτρηση, λέπτυνση, έκπτυξη, κ.α.) και,

δ. Το είδος της βλάβης (οστεολυτική, οστεοπλαστική, μεικτή κλπ) και το περιεχόμενο της.