Η ακτινογραφική απεικόνιση στην Ορθοδοντική χρησιμοποιείται συνήθως σε  ασθενείς που βρίσκονται στη περίοδο της μεικτής οδοντοφυΐας και σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ανωμαλίες στη σειρά ανατολής των δοντιών ή στη θέση τους ή και σε περιπτώσεις συνωστισμού των δοντιών. Με την ακτινογραφική απεικόνιση μπορεί να διαπιστωθεί η παρουσία, απουσία, θέση και κατάσταση των υπό ανατολή δοντιών.

Οι συνήθεις ακτινογραφίες που χρησιμοποιούνται είναι η πανοραμική και η πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία, και σε κάποιες περιπτώσεις, συμπληρώνονται με κάποιες ενδοστοματικές ακτινογραφίες, για μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Υπάρχουν όμως πιο πολύπλοκες περιπτώσεις, στις οποίες οι δισδιάστατες τεχνικές αδυνατούν να απεικονίσουν με ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση, και η χρήση ΟΥΤ μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμη. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν κυρίως στην εντόπιση εγκλείστων δοντιών, τυχόν απορροφήσεις ριζών λόγω εγκλείστων δοντιών, αντιμετώπιση σχιστιών, ανάλυση των αεροφόρων οδών, καθώς και τον καθορισμό του οστικού υποστρώματος σε σχέση με ορθοδοντικές μετακινήσεις δοντιών. Τα τρισδιάστατα μοντέλα που προσφέρει η ΟΥΤ μπορούν να χρησιμεύσουν επίσης και στον σχεδιασμό επεμβάσεων που απαιτούν λεπτούς χειρισμούς, όπως είναι η τοποθέτηση ορθοδοντικών mini-implants, σε ανατομικά δύσκολες περιοχές αλλά και στη μελέτη της  αύξησης της γναθοπροσωπικής χώρας και στην αξιολόγηση της ανάπτυξης.

Η ΟΥΤ με μεγάλο πεδίο απεικόνισης μπορεί να φανεί χρήσιμη σε πολύπλοκα ορθογναθικά περιστατικά, ως μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της χειρουργικής παρέμβασης και της τελικής επιλογής του καταλληλότερου σχεδίου θεραπείας και η ΟΥΤ με μικρό πεδίο απεικόνισης μπορεί να φανεί χρήσιμη σε περιπτώσεις εγκλείστων μονίμων δοντιών όπως πχ κυνοδόντων. Η τρισδιάστατη απεικόνιση των εγκλείστων μπορεί να δώσει πληροφορίες για τη δυνατότητα ορθοδοντικής μετακίνησης τους, τη χειρουργική πρόσβαση τους και τη σχέση τους με τα παρακείμενα ανατομικά μόρια και δόντια.