• Ταυτόχρονη απεικόνιση άνω και κάτω γνάθου
  Στη Οδοντιατρική πράξη οι χρήσιμες τομές σε μια τομογραφία για τον Οδοντίατρο δεν είναι οι εγκάρσιες/μετωπιαίες/οβελιαίες όπως είναι στους άλλους τομείς της Ιατρικής, αλλά οι κάθετες τομές στην φατνιακή ακρολοφία. Στους Ιατρικούς αξονικούς τομογράφους είναι πρακτικά αδύνατον λόγω διαφορετικής παραλληλότητας να ληφθεί ταυτόχρονα τόσο η άνω όσο και η κάτω γνάθος, με αποτέλεσμα να απαιτείται και δεύτερη λήψη άρα και επιβάρυνση του ασθενούς με επιπλέον ακτινοβολία. Αντίθετα, στην Οδοντιατρική Τομογραφία αρκεί μόνο μια λήψη με το κατάλληλο κατά περίπτωση πεδίο απεικόνισης.
 • Περιορισμός πεδίου ακτινοβόλησης
  Στον Οδοντιατρικό τομογράφο που είναι εγκατεστημένος στο Ιατρείο μας, δίνεται η δυνατότητα επιλογής του πεδίου απεικόνισης μεταξύ διαφόρων μεγεθών, ανάλογα με την έκταση της περιοχής ενδιαφέροντος και τον διαγνωστικό σκοπό. Τα πεδία αυτά εκτείνονται από 6x6cm έως και 15x15cm .
 • Μειωμένη δόση ακτινοβολίας
  Σημαντικά μειωμένη δόση ακτινοβολίας σε σχέση με τους κλασσικούς Ιατρικούς αξονικούς τομογράφους, ανάλογα πάντα με το συγκρινόμενο απεικονιστικό σύστημα.
 • Εικόνες υψηλής ποιότητας-ακρίβεια μετρήσεων
  Η Οδοντ. Υπολ. Τομογραφία παράγει εικόνες υψηλής διαγνωστικής αξίας αλλά και μεγάλης ακρίβειας των μετρήσεων σε όλες τις διαστάσεις του χώρου, πλεονέκτημα το οποίο είναι κεφαλαιώδους σημασίας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των εμφυτευμάτων αλλά και όλων των άλλων οδοντιατρικών εργασιών.
 • Εξάλειψη ανατομικών επιπροβολών- Απεικόνιση 3ης διάστασης-δυνατότητα εντοπισμού ανατομικών μορίων
  Το κυριότερο μειονέκτημα των δισδιάστατων ακτινογραφικών απεικονίσεων είναι η αλληλοεπικάλυψη μεταξύ διαφόρων ανατομικών δομών, που έχουν ως αποτέλεσμα την ασάφεια και υποβάθμιση της παραγόμενης εικόνας. Αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι απεικονίζεται μια τρισδιάστατη δομή σε δύο διαστάσεις. Η χρήση CBCT μπορεί να εξαλείψει, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα προβλήματα, και με αυτό το τρόπο να απεικονίσει με μεγάλη ακρίβεια δομές, που με τις δισδιάστατες τεχνικές ήταν εξαιρετικά δύσκολο να απεικονισθούν.
 • Δυνατότητα αποστολής της εξέτασης σε ηλεκτρονική μορφή και εξαγωγής της σε μορφή DICOM
  Οι Οδοντιατρικές Τομογραφίες μπορούν να αποσταλούν και να μελετηθούν και σε περιβάλλον Windows και έτσι τα δεδομένα αυτά είναι δυνατόν να απεικονισθούν και να ανασυντεθούν σε οποιοδήποτε προσωπικό Η/Υ. Ακόμα και το ίδιο το λογισμικό επεξεργασίας μπορεί να είναι διαθέσιμο και στον παραπέμποντα Οδοντίατρο, και όχι μόνο στον Ακτινολόγο Στόματος. Έτσι, ο Οδοντίατρος πιά μπορεί να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται περαιτέρω την Τομογραφία ενός ασθενούς, την ίδια στιγμή που τον έχει δίπλα του στην οδοντιατρική έδρα.
 • Φιλικός ακόμα και με τους πιο κλειστοφοβικούς ασθενείς
  Στον σύγχρονο Οδοντιατρικό Τομογράφο που διαθέτουμε ο ασθενής είναι είτε όρθιος είτε καθιστός, με αποτέλεσμα –σε συνδυασμό με το μικρό χρόνο λήψης κάτω από 1’- να είναι ευχάριστος και απλός ακόμα και στους πιό φοβικούς ασθενείς.
 • Τεχνολογία αιχμής
  Εξειδικευμένη Τεχνολογία για την απεικόνιση ΜΟΝΟ της Γναθοπροσωπικής χώρας, με αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή απεικόνιση της 3ης διάστασης (3D), την εξάλειψη των ανατομικών επιπροβολών και τη δυνατότητα εντοπισμού των ανατομικών μορίων.