Οι δισδιάστατες απεικονιστικές τεχνικές (πχ. Πανοραμική ακτινογραφία, full mouth) παρουσιάζουν μια σειρά από μειονεκτήματα έναντι των τρισδιάστατων τεχνικών, με αποτέλεσμα -σε κάποιες περιπτώσεις- να κρίνονται ανεπαρκείς για την ορθή διάγνωση και θεραπεία του ασθενούς.

Μειονεκτήματα Πανοραμικής ακτινογραφίας

  • ‘Yπαρξη ανατομικών προβολών στην άνω γνάθο.
  • Ασάφεια της πρόσθιας περιοχής κάτω γνάθου.
  • Δυσκολία διάκρισης γναθιαίου πόρου και γενειακού τρήματος.
  • Μη σταθερή μεγέθυνση εξαρτώμενη από την τοποθέτηση του ασθενούς.
  • Διαφορές στην αντίθεση και στην αμαύρωση.
  • Αδυναμία απεικόνισης της παρειογλωσσικής διάστασης.