Προεγχειρητική αξιολόγηση του οστικού υποστρώματος της άνω και κάτω γνάθου για την τοποθέτηση οστεοενσωματουμένων εμφυτευμάτων

Κατά την προεγχειρητική εκτίμηση για τοποθέτηση εμφυτευμάτων, ο επεμβαίνων χρειάζεται πληροφορίες για την ποιότητα και τη ποσότητα του οστού στις συγκεκριμένες θέσεις, αλλά και την τοπογραφία της περιοχής, σχετικά με διάφορα σημαντικά ανατομικά μόρια, όπως είναι διάφορα νεύρα, αγγεία, ρίζες δοντιών, το έδαφος της ρινός και τα ιγμόρεια άντρα.

Οι κυριότερες ενδείξεις για Οδοντ. Υπολ. Τομογραφία είναι:

α. Σε περιοχές που ο πόρος του κάτω φατνιακού νεύρου και το γενειακό τρήμα είναι κοντά ή είναι ασαφής η θέση τους,

β. σε περιοχές που γειτνιάζουν με τον τομικό πόρο,

γ. σε καταδύσεις του εδάφους του ιγμορείου άντρου ή όταν αυτό είναι ασαφές,

δ. σε έντονη απορρόφηση των φατνιακών αποφύσεων και σε ασάφεια του σχήματος τους που μπορεί να υποκρύπτει λέπτυνση του εύρους τους.