Α/α Άκρας Χειρός

Με την ακτινογραφία άκρας χειρός μπορεί να αξιολογηθεί και να προσδιορισθεί το στάδιο ωριμάνσεως των οστών. Κατά συνέπεια, μπορεί να αξιολογηθεί η σκελετική ηλικία του ασθενούς και να δώσει σημαντικές πληροφορίες για τον σχεδιασμό της ορθοδοντικής θεραπείας.

Με την ακτινογραφία άκρας χειρός μπορεί να αξιολογηθεί και να προσδιορισθεί το στάδιο ωριμάνσεως των οστών. Κατά συνέπεια, μπορεί να αξιολογηθεί η σκελετική ηλικία του ασθενούς και να δώσει σημαντικές πληροφορίες για τον σχεδιασμό της ορθοδοντικ